วิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ

3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

คุณเปิ้ล มือถือ 086-6565559

 

ชื่อบัญชี คุณดวงพร ยอดสกุลเพชร

ธ.กสิกรไทย สาขาเชียงราย

เลขที่บัญชี154-2652-183

.